top of page
Background.jpgRub & Stub Group
Vigerslev Alle 18
2500 Valby
CVR38102591
Dataansvarlig kontaktperson:
Maria Abrahamsen
maria@spisrubogstub.dk
+4523435640
GENERELT
Denne privatlivs- og persondatapolitik skal oplyse dig som samarbejdspartner og/eller frivillig om, 
hvilke persondata R
ub & Stub Group ApS (herefter Rub & Stub) behandler, og hvordan vi behandler 
dem. Persondata er al personhenførbar data. Det følgende gør rede for, hvilke data vi indsamler, 
hvordan vi indsamler dem, og hvordan vi beskytter og behandler disse oplysninger.
HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?
Personoplysninger dækker alle data, der kan bruges til at identificere personer bl.a. for-, mellem- og efternavn, alder, stilling, arbejdsadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre kontaktoplysninger.
Personoplysninger af følsom karakter som cpr-nummer, økonomiske informationer, religion, mv. 
indsamles ikke af Rub & Stub. 
PERSONOPLYSNINGER INDSAMLET OG BEHANDLET AF RUB & STUB?
Rub & Stub besidder en række ikke-følsomme personoplysninger for at sikre at vores frivillige får den bedste mulighed for kontinuerligt at kunne aflægge frivilligt arbejde samt at kunne blive tilbudt det fremover. Ydermere indsamler og behandler vi også data på samarbejdspartnere, som sikrer, at vi kan opretholde partnerskabet samt markedsføre produkter og ydelser fremadrettet. Visse oplysninger indsamles og behandles også efter lovkrav i henhold til hvidvasknings- og bogføringsloven.
Rub & Stub Group ApS forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.
Rub & Stub indsamler udelukkende oplysninger efter telefonisk eller skriftlig henvendelse eller baseret på allerede etableret kendskab og relation via netværk. 
Rub & Stub indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse eller et produkt, markedsføre ydelser og produkter eller behandle forespørgsler. Vi indsamler og/eller køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand.
Indsamling via egne digitale kanaler
Hjemmeside: spisrubogstub.dk 
Enhver kan benytte www.spisrubogstub.dk uden at afgive oplysninger om sine persondata. Ved tilgang til hjemmesiden uddeles der et ID til din session. Dette kan ikke identificere dig som person.
Cookies
Vores hjemmeside benytter cookies og information bliver indsamlet ifbm. besøg på 
vores hjemmeside. 
Indlejret indhold fra andre websteder
Vores hjemmeside kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer og billeder). Dette indhold fungerer, som hvis man besøgte pågældende websted. Disse websteder kan måske indsamle data om dig, bruge cookies, mv. Det gælder også hvis du benytter Rub & Stubs hjemmesides knapper til at tilgå vores socialmedieprofiler. Rub & Stub er ikke ansvarlig for data, der indsamles i sådanne sammenhænge.
Indsamling om samarbejdspartnere 
Ved indgåelse af samarbejde indsamler vi dit navn, e-mail, telefon samt evt. organisatoriske forhold og dine betalingsoplysninger.
Disse informationer indsamler vi for at kunne løse opgaven og gennemføre samarbejdet, herunder 
løbende tilbyde dig relevante tilkøbsmuligheder ifbm. opgaveløsningen.
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe samarbejdet er aktivt. 
Et samarbejde betragtes ikke længere aktivt to år efter sidste interaktion. Vi sletter personoplysninger to år efter samarbejdet er inaktivt. Hvis et nyt samarbejde kommer på tale, sletter vi ikke disse oplysninger, hvis de måtte have relevans for den fremtidige opgave. 
Fordi vi ofte leverer mange ydelser over tid til vores samarbejdspartnere, sletter vi ikke oplysninger om dig som samarbejdspartner (organisationen og den/de personer, der har rettet henvendelse) og det tilbud/den leveranceaftale og evt. kontrakt, vi har indgået før efter fem år. På den måde kan vi yde en bedre opgaveløsning.
Vi sletter mails, som ikke længere har relevans for vores samarbejde efter op til to år.
Kun ansatte i Rub & Stub kan tilgå almindelige samarbejdspartneroplysninger som eksempelvis 
leveranceaftaler og kontraktbetingelser med det formål at kunne assistere i opgaveløsningen.
Vi deler dine betalingsoplysninger med betroede tredjeparter (databehandler) iht. at håndtere 
fakturering samt overholdelse af bogføringsloven. Til dette kan vi efter anmodning fremvise databehandleraftaler. 
Indsamling om frivillige
Ved opskrivning som frivillig hos Rub & Stub indsamler vi dit navn, e-mail og telefon.
Disse informationer indsamler vi for at kunne organisere din frivillige indsats bedst muligt og for at 
kunne tilbyde frivilligt arbejde fremadrettet. 
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du står som aktiv frivillig. Man betragtes som aktiv frivillig i op til to år efter sidste frivillige indsats. 
Vi sletter personoplysninger senest to år efter den frivillige har været aktiv med mindre den frivillige udtrykker ønsker om at forblive registreret. 
Vi sletter emails fra frivillige, når de ikke længere er ikke længere er tilknyttet Rub & Stub. 
Kun ansatte i Rub & Stub kan tilgå personoplysninger på frivillige tilknyttet Rub & Stub.
Indsamling ved mundtlig, telefonisk eller mundtlig henvendelse 
Vi indsamler og opbevarer kontaktoplysninger som potentielle samarbejdspartnere giver os via emaileller dem vi kan finde om dem på internettet (navn, e-mail, telefonnummer samt evt. organisatorisk tilknytning) 
Vi gemmer også de oplysninger, vi modtager via mail, telefon eller mundtligt, som er relevante for at afgive et tilbud/indlede en dialog med henblik salg og nye partnerskaber.
Vi sletter registrerede oplysninger om en potentiel samarbejdspartner (organisationen og den/de personer, der har rettet henvendelse) og det tilbud, vi har sendt dig efter senest 5 år. Vi gemmer denne information for at have indblik i behov og ønsker blandt vores (potentielle) samarbejdspartnere. På den måde kan vi målrette vores ydelser bedst muligt.
Rub & Stub Group ApS forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.
Kun medarbejdere i Rub & Stub kan tilgå disse oplysninger.
Vi sletter mails, som ikke længere har relevans for vores samarbejde efter op til 2 år.
Jobansøgninger (opfordrede og uopfordrede)
Vi sletter alt tilsendt persondata efter processen er færdigbehandlet dog senest 1 år efter modtagelse. 
Interaktion med os på de sociale medier
Rub & Stub bruger Facebook, LinkedIn og Instagram til at dele tilbud, nyheder og oplysninger om vores arbejde og aktiviteter. Vi oplyser og indhenter mundtligt eller skriftligt samtykke fra deltagere i vores aktiviteter (workshops, events, foredrag mv.), hvis vi ved brug af billeder af disse deltagere skriver specifikt om dem. Vi oplyser samtidig hvordan man giver besked, hvis man ikke ønsker billeder og omtale delt.
Vi bruger sociale medier til at informere vores samarbejdspartnere (nuværende som fremtidige), følgere (interesserede i vores formål) og frivillige om vores ydelser, events samt formål.
Når man interagerer med indhold på sociale medier kan Facebook, LinkedIN og Instagram indsamle data til brug for markedsføring og lignende. Eftersom interaktionen foregår på eksterne platforme erRub & Stub ikke ansvarlig for den information, som indhentes her.
Facebooks privatlivsoplysninger:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIN privatlivsoplysninger:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Instagrams privatoplysninger: 
https://help.instagram.com/196883487377501
SAMTYKKE HVIS VI VIL DELE DINE OPLYSNINGER
I tilfælde af at eksterne fra Rub & Stub efterspørger faglig kompetence, som Rub & Stub måtte have kendskab til i vores database af frivillige og samarbejdspartnere vil vi til enhver tid indhente skriftlig samtykke hos personen førend nogen form for information deles eksternt. 
HVORDAN BESKYTTER VI DINE INFORMATIONER?
Alle personlige oplysninger i Rub & Stubs besiddelse opbevares i intern fildelingssystemer. Det er kun Rub & Stubs medarbejdere, der har adgang til disse systemer. 
Rub & Stub Group ApS forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.
Alle betalingsinformationer opbevares på krypterede servere, der håndteres af en databehandler for Rub & Stub. Der er indgået en databehandlingsaftale med vedkommende.
Alle Rub & Stubs medarbejdere er oplyst om vores privatlivs- og persondatapolitik, og de er underlagt at håndtere al persondata i henhold til denne. 
Vores underleverandører har indgået databehandleraftaler med os, såfremt samarbejdet giver adgang til personlige oplysninger. Databehandleraftalerne sikrer de frivillige og samarbejdspartnernes interesser. 
De kan fremvises på anmodning.
HVOR LAGRES PERSONOPLYSNINGERNE?
Alle personoplysninger i Rub & Stubs varetægt lagres på servere i Danmark. Visse personoplysninger administreres af en databehandler, som opbevarer og behandler personoplysninger på Rub & Stubsvegne. Det sker i henhold til dennes datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Der kan fremvises databehandler aftaler på anmodning. 
HVOR LÆNGE OPBEVARES PERSONOPLYSNINGERNE?
Persondata på frivillige tilknyttet Rub & Stub gemmer vi i op til to år efter de sidst har været aktive frivillige. Vi gemmer i angivne periode, da de for så vidt anskues som aktive frivillige og derfor fortsat skal have tilbud om at være med i fremtidige aktiviteter. 
Se også afsnittet: Indsamling om frivillige
Ved aktive samarbejdspartnerforhold eller potentielle samarbejdspartnerforhold, opbevarer vi data så længe som nødvendigt, for at vi kan gennemføre opgaven. Afbrydes samarbejdet opbevarer Rub & Stub dataen i op mod fem år.
Se også afsnittet: Indsamling om samarbejdspartnere
Alle i Rub & Stubs registre kan til enhver tid anmode om indsigt i eller sletning af persondata. Af anden lovgivning (hhv. bogførings- og hvidvaskningsloven) bevares alle transaktionelle data, inkl. kontakt- og firmaoplysninger i fem år.
DATALÆKAGE
Sikkerhedsbrud og datalækage tages alvorligt. Får Rub & Stub mistanke om datalækage fra interne servere eller hos databehandlere går vi forrest for at sikre vores frivillige og samarbejdspartnere bedst muligt.
Vi vil afdække den potentielle skades omfang. Vi meddeler potentielt ramte samarbejdspartnere og frivillige om mistanken, vi meddeler Datatilsynet, og vi iværksætter en indsats, der skal inddæmme omfanget af skaderne. Ved mistanke om datalækage vil alle implicerede parter blive informeret herom indenfor 72 timer efter Rub & Stub er blevet gjort bekendt med mistanken. Har du som frivillig eller samarbejdspartner mistanke om, at dine data er lækket fra Rub & Stub anmoder vi om, at der tages kontakt til os så hurtigt som muligt. 
ADGANG TIL OPLYSNINGER
Som registreret frivillig eller samarbejdspartner kan du altid få oplyst, hvilke informationer Rub & Stub har om dig. 
Hvis du ønsker indsigt i dette, kontakt da Maria Abrahamsen på maria@spisrubogstub.dk
Ønsker du alle data slettet, kontakt da Maria Abrahamsen på maria@spisrubogstub.dk
Bemærk! Data, der kræves opbevaret ift. lovgivning, kan ikke slettes på anmodning.
Du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.
For spørgsmål eller kommentarer?
Maria Abrahamsen
maria@spisrubogstub.dk 

RUB & STUBS PRIVATLIVS- OG PERSONDATAPOLITIK

bottom of page